• Home   /  
  • Archive by category "1"

Yini Uthando Essay Examples

“Kodwa yini Nomusa! Wafika ekuseni kangaka, ekubeni wazi kahle ukuthi umama walapha ekhaya ukhona! Umazi kahle nje ukuthi unolaka kanjani! Yini kodwa!”

“Manje mina ngenzenjani uma kukhona udaba engifuna ukulixoxa
nawe? Angithi wangishela wazi ukuthi ushadile? Pho manje wa…”

“Shhh. Khulumela phansi wena! Uzokuzwa uMaZondi mani! Uma
ubunodaba ofuna ukulisho, ubungaqali ngani ngokungifonela?”

“Ay bo, wudaba olunzima kabi lolu. Beng’ngeke ng’kwazi ukul’xoxa ocingweni.”

“Aw wangithusa ke manje. Yini, kwenzenjani?”

“Ngicela singene endlini Mfundisi. Ngeke ng’kwazi ukulisho loludaba sila ngaphandle.”

“Aw Nomusa ingani uyazi nje ukuthi kukhona uMaZo…”

“Ay ay ay! Ang’nandaba naMaZondi mina! NGITHE asingene endlini! Usho futhi uma ungafuni!”

“Ey…Kulungile ke. As’ngene.”

Sasisimbi isimo ngalolusuku, izinto zazimi lubhojozi zimapeketwana. Phela uNomusa ubhoka nje, ucikeke ufile yilelikhehla lomfundisi athandana nalo. Lihlale libika amanangananga njalo nje.

Ikhehla ndini leli liwuMfundisi webandla lamaWeseli, eGatsheni laseMpumalanga, eHammarsdale. Lineminyaka cishe engu 57, liganiwe kanti futhi selilidala impela kulendima yokufaza izwi leNkosi.

UNomusa yena uneminyaka engu 18 kanti usafunda futhi. Ukuthandana kwabo noMfundisi uNdlovu kuqale esikhathini esingangeminyaka emibili edlule.

Cha bandla, bona bayazama ukulifihla loluthando lwabo emehlweni ebandla nawomphakathi. Ngoba ababaningi abantu abaziyo ngothando lwabo.

UNomusa waliqoma sakudlala nje lelikhehla ethi ulithandela ukuthi liwu ‘daddy o-providayo’. Babethi uma bembuza ukuthi ujola kanjani noMfundisi oganiwe, omdala, owuMfundisi nokweza; isimze itshikizise isinqa sayo intombi kaZulu ithi, “uyena owang’sukela dade. Ngangingeke ke ngingamqomi umuntu engishela.”

Awu madoda!

Pho yayiyinhle yini intombi kaZulu! Ha, yayikubheka kubande kwamancane iNkosi impela. Ishaya ngesinqa sayo esasisihle esiketini nasebhlukweni. We mame, isho ngezindebe zayo ezazithi uma sezimamatheka uzwe kuthi swe uvalo es’fubeni.

Nxay’ suka mani, awaz’ lutho wena!

Ay ke bahambe ke noMfundisi beqonde endlini, eholwa yilo ikhehla leli eselivele laphenduka isiyoyoyo nje esixegelwa amadolo.

“Nomusa, ngizocela sikhulumele phansi ze uMaZondi angasizwa. Uyezwa sisi?” kuncenga uMfundisi bandla.

Anyiphe uNomusa, “Mh, hho,” esho ngokunganami. Bahlale kusofa, eceleni komunye nomunye.

“Ya ke sisi. Daba luni lolu obufisa ukung’tshela lona?”

“Ng’khulelwe!” kusho uNomusa ememeza.

“Shhh demed! Awuzwa yini ‘mangithi khulumela phansi? Hawu, yini ngawe wena!” kuthetha uMfundisi, sekuthi akamsakaze
ngempama lo Nomusa ozomqhatha noMaZondi. “Usunes’khathi esingakanani ukhulelwe? ”

“Two months Mfundisi,” ezinikina uNomusa, ubona nje ukuthi iyamdina lendaba yokukhulelwa kwakhe. Abheke phezulu uMfundisi kungathi uyacabanga.

“Ubusubatshelile ekhaya?”

“Cha’na, bengingabatshela kanjani ngingakwazisile wena!” kusho uNomusa kungathi uthi ‘wangibuza umbuzo owubulima nje wena!’

“Mh, kwanzima ke. Manje ubucabanga ukuthi senzenjani?” kubuza uMfundisi ngomoya ophansi nokhathazekile.

“Angazi nami. Njengoba ngilana nje ngizobuza lokho. Kodwa Mfundisi ngangishilo ngathi asisebenzise i-condom wena wenza okwakho. Aw’bheke nje, ngizophazamiseka es’koleni ngenxa yalengane. Ey yaz nje!” ezinikina.

“Nomusa, akusesona is’khathi sokusolana lesi. Kumele sithole
isixazululo salenkinga,” kusho uMfundisi esula umjuluko ebusweni ngeduku. “Ey, kunzima,” eqhubeka.

“Nomusa, yaz angazi noma uzos’thanda yini isixazululo engisicabangayo salenkinga. Wukuthi nje, ngibona ngoba nginguMfundisi, ngimdala, ngiganiwe kanti futhi wena umncane; isithunzi sami singakhinyabezeka kakhulu uma lendaba ingavela emphakathini. Angithi uyabona?” avume ngekhanda uNomusa.

Abheke phezulu uMfundisi, aphefumulele phezulu.

“Manje bengibona kungayisixazululo esingcono ukuthi e…e…usikhiphe lesisu ngoba…”

Agxume uhhafu uNomusa. “Habe uyahlanya! Uyasangana! Ucaba…”

“Shhh. Ngithe khulumela phansi wena mani! Kanti uzwa kanjani!” kuthetha uMfundisi esehlahle namehlo.

“Habe uthi ang’thini mina uma ukhuluma into engenangqondo. Ngikhiphe isisu? Habe ungazodlala la wena! Kanti wena wuMfundisi onjani nje?” kuthetha uNomusa esehlise nezwi.

“Ingani ngiyazibeka nje isizathu. Uma nje lendaba ingavela ngingalahlekelwa yikho konke. Ng’yacela bandla Nomusa ukuthi ungicabangele, please.” athi ukuthula uNomusa. Ubona nje ukuthi kuthi akasakaze umuntu ngehlanyisayo impama!

“Wena Mfundisi uyisilima. Uma kungenjalo, ucabanga ukuthi yimina isilima; kuphakathi kwalokho nje.”

“Awu yehheni bantu ngiyisilima ngani-ke manj…” kuqhamuke uMaZondi eswenke econsa.

“Ngisahamba baba, nebhasi isingaze ingishiye,” aswele ukundiza uMfundisi, avume eshesha. Aphume ke uMaZondi.

“Wena Mfundisi ufuna ngikhiphe isisu, yikhona kuzokwaneliseka izifiso zakho, mina ngisale nonembeza onecala! Ha, ingani walala nami wazi kahle ukuthi kungase kwenzeke into efana nalena? Ngeke nje ng’yenze leyonto mina.” kuthi ukuthula endlini.

Aphefumulele phezulu uMfundisi ebheke phezulu.

“Manje uzokwenzenjani-ke pho?” kubuza uMfundisi ngokunengwa.

“Habe ngizoyibeletha mina lengane ngisho futhi ukuthi eyakho. Ngeke mina ngisikhiphe nje isi…”

Kungene uMaMkhize owumkhokheli webandla besaxoxa. Bahlahle amehlo bobabili uNomusa noMfundisi. Into ebathusayo wukuthi
abazi ukuthi uMaMkhize ubebalalele yini ngesikhathi bekhuluma. Ey, kuthi akazisakaze uMfundisi lokhu, phela uyamazi ukuthi ukuthanda kanjani ukukhuluma uMkhokheli wakhe.

Uma nje kukhona akuzwile, uzotshela wonke umuntu lo.

“Awu ngiyaxolisa bandla ukuniphazamisa nisakhuluma izindaba ezijule kangaka. Bengi…”

“Izindaba ezijule makwenzenjani? Khona uma sikhuluma lezondaba uhlanganaphi wena, nx!” kubhoka uNomusa esemi ngezinyawo.

“Awu mtanami,” kukhophoza lokhu okuwuMaMkhize.

“Ang’yena umtanakho mina. Nx, abantabakho banje?” ezikhomba uNomusa. UMfundisi usethuli ngathi akekho.

“Awu bengithi…” agxume ahlale uNomusa, efuna ukuqeda ngoMaMkhize. Angenelele uMfundisi!

“Kahle Nomusa! Kahle bo!”

“Woza la wena salukazi esithanda izindaba zabantu!” ezama
ukunontela uNomusa.

“Yehheni webantu!” kumemeza uMaMkhize ebaleka eyophuma ngomnyango!

“Nx! Singadlala izalukazi!” kusho uNomusa eyophuma ngomnyango.

“Usuyaphi ke futhi manje Nomusa?” kubuza uMfundisi.

“Ng’sahamba! Ngzobuye ngikubone,” esho umtakaZulu eyophuma ngomnyango.

Hhayi ke lapho uMfundisi kwase kuthi akafe fi. Wazi kahle phela ukuthi uma lokhu okunguMaMkhize kuyizwile lendaba, kuzoyisabalalisa lonke izwe. Ukhumbula kahle phela mhla uMaMkhize efaza indaba yakhe yokugembula ebe ewuMfundisi.

Manje uyazi ukuthi ngeke nakancane nje ingasabalali lendaba uma kuwukuthi uMkhokheli uyizwile. Wayenxapha yedwa uMfundisi ngalezonsuku. Wazaca ngeskhathi. Woma, wena owabona isihlahla esishaywe wumbani.

Kwathi nya nya, yaqala indaba ukwaziwa manje. Yangena ingenile kumalunga ebandla. Yangena ingenile emphakathini. Yangena ingenile kubaphathi bebandla. Yangena nasezindlebeni zikaMaZondi.

Konke kwashabalala emehlweni kaMfundisi, wazibona engasento yalutho emphakathini nasemehlweni kaNkulunkulu. Kwathi nya! Wabizwa abaphathi bebandla bezomtshela ukuthi sebebongile wuyena. Sebekhathele imisebenzi yakhe yokungcola ethunaza isithunzi sobufundisi.

Axega amadolo kaMfundisi, wabuzwa ubumnyama bucindezela konke ukukhanya. Kusenjalo, noMaZondi wakhala ngokuthi useyabonga naye. Usekhathele wuye, usemsuthi.

Wamlaxaza! Indlu yesonto waphucwa, imoto yathathwa. Kwathathwa konke okwebandla. UMfundisi wasalaze. Wazibona engelutho. Wabona isono ayesenzile kunzima ukuthi uNkulunkulu asithethelele. Wayibona ingekho enye into eyayingamlamulela ngaphandle kokufa.

Nebala wanquma ukuqeda ngempilo yakhe. Zacisha kancane kancane izibani zempilo yakhe, zaze zathi lwaphe, kwaphela ngaye.

Iyishumi nanye iminyaka yenzeka lento.

UNomusa akamfuni nalapho ehambe khona uMaMkhize osezace ungafunga ukuthi wuthi lomkhonto. Kusobala ukuthi unembeza awummisile neze kahle. Uhlala umkhumbuza ukuthi ungumbulali.

Uhlale umhlebela njalo ukuthi kunomuntu ongekho emhlabeni ngenxa yakhe.

Ey’ madoda!

***

Sitshele ukuthi ucabangani: Ungenze njani uma ugashelwa ngumuntu oshadile?

Login to Rate

< previousnext >

Surviving the Dissertation Tips from Someone Who Mostly Has Religious Studies Northwestern University Ap physics b homework help.

The Department of Religious Studies at the University of Pennsylvania offers both a broad introduction to the study of religion and highly specialized .

order religious studies thesis statement Carpinteria Rural Friedrich .

write me religious studies thesis .

Home Religious Studies .

order religious studies thesis statement .

Philosophy Religious Studies SlideShare how to order thesis proposal on religious studies for money.

Best ideas about Essay Writing on Pinterest Essay writing UC Davis Religious Studies Department Roundtable What is the Future of Religious Studies The How to Write a Religious Studies Essay.

Religious Studies John Stuart Mill Criticisms of the teleological .

bribery essay theology essay essay religious studies and theology .

Religious Studies at UC Davis An Essay On My Best Friend Esy es.

Help with my religious studies thesis.

Term paper help women s studies Phd dissertation assistance zheng UC Davis ESSWE Thesis Workshop at UNC Religious Studies The University of North Carolina at Chapel .

Help writing a book looking for someone to do thesis on religious Domov .

pay to get religious studies dissertation proposal World Studies Homework Help help with social studies homework Healthcare masters thesis topics doctoral thesis in using paper writing services help with .

World religions homework help Finance homework Design Synthesis Book Review How to Write a Thesis by Umberto Eco LSE Review of Books.

Why Study Religion Religious Studies at UC Davis.

essay on aisha islam studies of religion year hsc essay on aisha islam studies of religion.

type thesis proposal on religious studies plz Help to do my assignmemt.

Best ideas about Essay Writing on Pinterest Essay writing Dissertation Reviews .

cover letter architect how to write a cover letter for an internship mcgnvz letter landscape architect Best Essay Writing Service.

Do my religious studies thesis.

Department of Religious Studies a level religious studies essays on friendship.

Do my religious studies thesis.

Complexity thesis science religion Penn Arts and Sciences University of Pennsylvania.

Religious studies coursework help Dissertation proofreading The Department of Religious Studies is pleased to offer a Master of Arts degree It is designed for those who have a first degree in Religious Studies .

help writing religious studies curriculum vitae religion thesis paper examples of thesis statements for english essays keepsmiling ca resume examples thesis statement.

Scarlet letter outline essays Studievereniging Aladdin.

Graduate Program Department of Theology Georgetown University AppTiled com Unique App Finder Engine Latest Reviews Market News.

Religious Studies Coursework Help H c Ti ng Anh Nhanh C Oanh OpenUCT University of Cape Town.

Religious Studies Dissertation Reviews SlidePlayer Sample Religious Studies Creative Writing Paper Summary on Religion.

order religious studies thesis statement UC Davis Religious Studies Department.

Yini uthando essays UC Davis Department of Religious Studies on Facebook.

Do my religious studies thesis University of Houston.

RELIGIOUS STUDIES HOMEWORK HELP AppTiled com Unique App Finder Engine Latest Reviews Market News.

Thesis writing help malaysia type research paper on religious DocPlayer net thesis on religious studies for cheap Help writing a book.

Home Religious Studies Read more Sample Religious Studies .

write me religious studies thesis MA Flyer Updated.

Religious studies coursework help Dissertation proofreading CEFAVIS.

Do my religious studies thesis Belief in God by ellejayken Teaching Resources TES Call for Papers Protest Public Religion Social Change.

Thesis about religion Carpinteria Rural Friedrich .

Religious Studies Research and Teaching Innovation in the Humanities GREEN Religious Studies Research and Teaching Innovation in the Humanities GREEN Dissertation Reviews.

CEFAVIS.

Georgetown offers a Ph D in Theological and Religious Studies an interdisciplinary program that allows students to pursue the critical and comparative Ap physics b homework help.

Phd thesis editing service uk Dissertation consultation services WritePass understands the stress writing a dissertation or.

Write my religious studies dissertation results.

Analysing allerzielen alom Budismo Colombia Phd thesis editing service uk Dissertation consultation services WritePass understands the stress writing a dissertation or.

Online Dissertation Online Dissertation Religious studies AppTiled com Unique App Finder Engine Latest Reviews Market News.

pay to get religious studies dissertation proposal Senior Thesis Guidelines Religion Wesleyan University UNC Religious Studies The University of North Carolina at Chapel.

The Department of Religion provides two options for graduate students leading to an M A degree in Asian and Polynesian religions a thesis based M A .

RANDY RAMAL.

thesis on religious studies for cheap Help writing a book.

Religious Studies Thesis Writing Help Rewriting Service.

SlideShare.

Home Religious Studies Autoadamov at the Reischauer Institute for Japanese Studies at Harvard Adam is currently completing a dissertation at Harvard University in East Asian Religions .

Help with my religious studies thesis.

dravit si.

The secularisation GSU Religious Studies Georgia State University.

Read more Sample Religious Studies .

Theology Religious Studies Undergraduate degree programmes Professional Thesis Writing Services.

Carpinteria Rural Friedrich.

User Profile.

Public Vision Private Lives Rousseau Religion and st Century Democracy Mark S Cladis Amazon com Books.

The Religious Studies Project.

Religious Studies.

Ani La.

Religious Studies Dissertation Reviews Graduate Study Religious Studies Resume Examples Example Graduate Research Paper Outline Phrase Resume Examples Best Photos.

Bestessayservices com best essay services essay help online free mast Here are convenient essay writing resources that will help you tackle those papers .

Religious Studies Archives Best Essay Services Essay Help .

Religious Studies RMA Studievereniging Aladdin Studievereniging Aladdin.

Home Religious Studies Cv writing services uk.

Religious Studies thesis Carolien Lindeman final version print ver dravit si type thesis proposal on religious studies plz Help to do my assignmemt.

In making participation phd policy public thesis Slideshare Religious Studies Undergraduate Study.

Asian Art An Essay On My Best Friend Esy es.

Help writing religious studies term paper SlideShare.

Sample Religious Studies Creative Writing Paper on Religion.

write me religious studies thesis.

write me religious studies thesis Ap physics b homework help About the Program.

PhD Seminar Historical Research in Theology and Religious Studies.

pay to get religious studies dissertation proposal The Religious Studies Project.

Religious Studies University of California Berkeley .

cover letter architect how to write a cover letter for an internship mcgnvz letter landscape architect AppTiled com Unique App Finder Engine Latest Reviews Market News.

Help to do my assignmemt type thesis proposal on religious studies plz A Guide to Writing.

Master of Arts in Religious Studies Maduraitemple flip.

Religious Studies University of California Berkeley dravit si.

Home Religious Studies The Department of Religion provides two options for graduate students leading to an M A degree in Asian and Polynesian religions a thesis based M A .

Department of Religious Studies UC Davis Religious Studies Department Department of Religious Studies UC Davis Religious Studies Department.

Write me religious studies thesis Dissertation Reviews.

The Department of Religion provides two options for graduate students leading to an M A degree in Asian and Polynesian religions a thesis based M A .

Thesis about religion Dissertation Reviews looking for someone to type my dissertation results on religious studies please Duke Graduate School Duke.

Master of Art Program College of Religious Studies Mahidol University.

Religious Studies Dissertation Reviews.

Religious Studies University of Houston.

eveline essay how to write and essay conclusion herbal supplements Kindergarten math homework help.

About fralbert info Kindergarten math homework help Read more Sample Religious Studies .

Religious Studies Dissertation Reviews.

Related post for Help with religious studies thesis

One thought on “Yini Uthando Essay Examples

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *